Nový český patent udělen!

Dne 27.1.2016 Úřad průmyslového vlastnictví ČR zveřejnil patentový spis č. 305667 „Způsob chromatografické separace směsi radionuklidů, chromatografický papír, způsob jeho přípravy a sada pro separaci směsi radionuklidů“ autorů J. Kozempel, M. Vlk, P.  Mičolová a A. Bajzíková.

Patent popisuje způsob chromatografické separace směsi radionuklidů, kdy se separace provádí na chromatografickém papíru předem naimpregnovaném nepolárním extrakčním činidlem N,N,N´,N´-tetrahydrokarbyldiglykolylamidem s vodným roztokem minerální kyseliny jako mobilní fází. Dále řešení poskytuje chromatografický papír naimpregnovaný N,N,N´,N´-tetrahydrokarbyldiglykolylamidem, způsob jeho přípravy, a sadu pro chromatografickou separaci směsi radionuklidů, obsahující tento papír a vodný roztok minerální kyseliny.

Sken vydaného patentu je dostupný zde: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305667.pdf

Terapie onkologických onemocnění

Terapie onkologických onemocnění
Kdy se dočkáme úspěšného vyléčení všech onkologických pacientů? Jakými metodami toho dosáhneme? Ačkoliv cesta k úspěchu bude ještě dlouhá a komplikovaná, můžeme odvážně tvrdit, že je jen otázkou času. Na Katedře jaderné chemie FJFI ČVUT se kromě jiných oblastí zabýváme výzkumem využití nanomateriálů jako perspektivních nosičů radionuklidů pro nukleární medicínu. Onkologická onemocnění se žel týkají čím dál většího počtu pacientů a v současné době jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí. Podle informací Státního zdravotního ústavu umírá v důsledku onkologických onemocnění v ČR ročně více než 27 tisíc osob, což představuje 23 % z celkové úmrtnosti.

Ač zatím neumíme úspěšně vyléčit všechna onkologická onemocnění, u některých je úspěšnost léčby a celková prognóza příznivá (např. u některých typů leukémie). U agresivních typů onkologických onemocnění a těžkých případů v pokročilých stadiích, zejména pozdě diagnostikovaných, lze dosáhnout podpůrnou a paliativní léčbou alespoň zkvalitnění a prodloužení života nemocného.

 

3D PET/CT fúzovaná rekonstrukce oblasti hrudníku (© Siemens AG)

3D PET/CT fúzovaná rekonstrukce oblasti hrudníku (© Siemens AG)

Pokračovat ve čtení

Profesor Ralph Santos-Oliveira a prof. Stepan Kalmykov na návštěvě v ČR

Ve dnech 10. až 18. prosince 2014 navštívili KJCH FJFI ČVUT v Praze profesoři Dr. Ralph Santos-Oliveira, ředitel laboratoře nanoradiofarmacie EUZO Brazílie a prof. Dr. Stěpan N. Kalmykov z Lomonosovovy Moskevské státní univerzity, Ruské Federace. V rámci návštěvy bylo uzavřeno parnernersví s Dr. Janem Kozempelem z ČVUT Praha v oblasti výzkumu, vzdělávání…

Pokračovat ve čtení