Grant Agentury pro zdravotnický výzkum ČR udělen!

Dne 23.2. 2016 byly Agenturou zdravotnického výzkumu ČR zveřejněny výsledky jednostupňové veřejné soutěže na léta 2016 – 2019 o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2016“). Do soutěže bylo celkem zařazeno 628 doručených návrhů projektů. MZ po zhodnocení orgány AZV předložilo konečný seznam projektů doporučených k financování, včetně alokace finančních prostředků ve výši 289,4 mil. Kč pro rok 2016, která umožňuje financovat celkem 139 projektů (tj. 22,13 % z celkového počtu přijatých návrhů projektů). Náklady na celou dobu řešení projektů financovaných z VES 2016 představují 1,4 mld. Kč.

Projekt navrhovaný ÚMCH AV ČR (Mgr. Martin Hrubý, Ph.D.), LF UPOl (PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D.) a FJFI ČVUT (RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.) pod č. 16-30544A „Nová vícefázová nanodiagnostika pro zobrazování nádorových onemocnění a predikci efektivity antiangiogenní terapie“  s celkovým rozpočtem 15 136 000,- Kč se umístil na 14. místě v panelu č. 3 – Nádorové choroby (doručeno 129 návrhů projektů).

více informací na stránkách AZV ČR

logo

Nový český patent udělen!

Dne 27.1.2016 Úřad průmyslového vlastnictví ČR zveřejnil patentový spis č. 305667 „Způsob chromatografické separace směsi radionuklidů, chromatografický papír, způsob jeho přípravy a sada pro separaci směsi radionuklidů“ autorů J. Kozempel, M. Vlk, P.  Mičolová a A. Bajzíková.

Patent popisuje způsob chromatografické separace směsi radionuklidů, kdy se separace provádí na chromatografickém papíru předem naimpregnovaném nepolárním extrakčním činidlem N,N,N´,N´-tetrahydrokarbyldiglykolylamidem s vodným roztokem minerální kyseliny jako mobilní fází. Dále řešení poskytuje chromatografický papír naimpregnovaný N,N,N´,N´-tetrahydrokarbyldiglykolylamidem, způsob jeho přípravy, a sadu pro chromatografickou separaci směsi radionuklidů, obsahující tento papír a vodný roztok minerální kyseliny.

Sken vydaného patentu je dostupný zde: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305667.pdf

Terapie onkologických onemocnění

Terapie onkologických onemocnění
Kdy se dočkáme úspěšného vyléčení všech onkologických pacientů? Jakými metodami toho dosáhneme? Ačkoliv cesta k úspěchu bude ještě dlouhá a komplikovaná, můžeme odvážně tvrdit, že je jen otázkou času. Na Katedře jaderné chemie FJFI ČVUT se kromě jiných oblastí zabýváme výzkumem využití nanomateriálů jako perspektivních nosičů radionuklidů pro nukleární medicínu. Onkologická onemocnění se žel týkají čím dál většího počtu pacientů a v současné době jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí. Podle informací Státního zdravotního ústavu umírá v důsledku onkologických onemocnění v ČR ročně více než 27 tisíc osob, což představuje 23 % z celkové úmrtnosti.

Ač zatím neumíme úspěšně vyléčit všechna onkologická onemocnění, u některých je úspěšnost léčby a celková prognóza příznivá (např. u některých typů leukémie). U agresivních typů onkologických onemocnění a těžkých případů v pokročilých stadiích, zejména pozdě diagnostikovaných, lze dosáhnout podpůrnou a paliativní léčbou alespoň zkvalitnění a prodloužení života nemocného.

 

3D PET/CT fúzovaná rekonstrukce oblasti hrudníku (© Siemens AG)

3D PET/CT fúzovaná rekonstrukce oblasti hrudníku (© Siemens AG)

Pokračovat ve čtení