Nový článek v Journal of Nanoparticle Research!

Nový článek v Journal of Nanoparticle Research s názvem: „Study of 223Ra uptake mechanism by Fe3O4 nanoparticles: towards new prospective theranostic SPIONs“ shrnuje výsledky nedávného výzkumu mechanizmu záchytu 223Ra magnetickými nanočásticemi a studiem možností přípravy nových teranostických radiofarmak na bázi Fe3O4 a jejich využití v nukleární medicíně pro magnetickým polem cílenou terapii…

Pokračovat ve čtení

Nejlepší odborné sdělení – DNM 2016

Ocenění za nejlepší odborné sdělení na Dnech Nukleární Medicíny 2016, konaných ve dnech 21.-23.9. 2016 v Luhačovicích, bylo vědeckým výborem konference uděleno: RNDr. Martinu Vlkovi, Ph.D. za prezentaci příspěvku: „Evaluace 223Ra-magnetických nanočástic in vivo“ kolektivu autorů: Vlk M., Mokhodoeva O., Mičolová P., Málková E., Marešová L., Jandová L., Šlouf, M., Kozempel…

Pokračovat ve čtení

Kapitola v knize „Isotopes in Nanoparticles Fundamentals and Applications“

Nová publikace – kapitola nazvaná „7-Beryllium-Recoil-Labelling of Nanoparticles“ spoluautorů Uwe Holzwarth, Neil Gibson, Matteo Dalmiglio a Jan Kozempel právě vyšla v knize Isotopes in Nanoparticles Fundamentals and Applications, vydané nakladatelstvím Pan Stanford Publishing Pte. Ltd. Více informací na stránkách vydavatelství zde.

Pokračovat ve čtení

Grant Agentury pro zdravotnický výzkum ČR udělen!

Dne 23.2. 2016 byly Agenturou zdravotnického výzkumu ČR zveřejněny výsledky jednostupňové veřejné soutěže na léta 2016 – 2019 o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2016“). Do soutěže bylo celkem zařazeno 628 doručených návrhů projektů. MZ po zhodnocení orgány AZV předložilo konečný seznam projektů doporučených k financování, včetně alokace finančních prostředků ve výši 289,4 mil. Kč pro rok 2016, která umožňuje financovat celkem 139 projektů (tj. 22,13 % z celkového počtu přijatých návrhů projektů). Náklady na celou dobu řešení projektů financovaných z VES 2016 představují 1,4 mld. Kč.

Projekt navrhovaný ÚMCH AV ČR (Mgr. Martin Hrubý, Ph.D.), LF UPOl (PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D.) a FJFI ČVUT (RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.) pod č. 16-30544A „Nová vícefázová nanodiagnostika pro zobrazování nádorových onemocnění a predikci efektivity antiangiogenní terapie“  s celkovým rozpočtem 15 136 000,- Kč se umístil na 14. místě v panelu č. 3 – Nádorové choroby (doručeno 129 návrhů projektů).

více informací na stránkách AZV ČR

logo

Nový český patent udělen!

Dne 27.1.2016 Úřad průmyslového vlastnictví ČR zveřejnil patentový spis č. 305667 „Způsob chromatografické separace směsi radionuklidů, chromatografický papír, způsob jeho přípravy a sada pro separaci směsi radionuklidů“ autorů J. Kozempel, M. Vlk, P.  Mičolová a A. Bajzíková.

Patent popisuje způsob chromatografické separace směsi radionuklidů, kdy se separace provádí na chromatografickém papíru předem naimpregnovaném nepolárním extrakčním činidlem N,N,N´,N´-tetrahydrokarbyldiglykolylamidem s vodným roztokem minerální kyseliny jako mobilní fází. Dále řešení poskytuje chromatografický papír naimpregnovaný N,N,N´,N´-tetrahydrokarbyldiglykolylamidem, způsob jeho přípravy, a sadu pro chromatografickou separaci směsi radionuklidů, obsahující tento papír a vodný roztok minerální kyseliny.

Sken vydaného patentu je dostupný zde: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305667.pdf

Terapie onkologických onemocnění

Terapie onkologických onemocnění
Kdy se dočkáme úspěšného vyléčení všech onkologických pacientů? Jakými metodami toho dosáhneme? Ačkoliv cesta k úspěchu bude ještě dlouhá a komplikovaná, můžeme odvážně tvrdit, že je jen otázkou času. Na Katedře jaderné chemie FJFI ČVUT se kromě jiných oblastí zabýváme výzkumem využití nanomateriálů jako perspektivních nosičů radionuklidů pro nukleární medicínu. Onkologická onemocnění se žel týkají čím dál většího počtu pacientů a v současné době jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí. Podle informací Státního zdravotního ústavu umírá v důsledku onkologických onemocnění v ČR ročně více než 27 tisíc osob, což představuje 23 % z celkové úmrtnosti.

Ač zatím neumíme úspěšně vyléčit všechna onkologická onemocnění, u některých je úspěšnost léčby a celková prognóza příznivá (např. u některých typů leukémie). U agresivních typů onkologických onemocnění a těžkých případů v pokročilých stadiích, zejména pozdě diagnostikovaných, lze dosáhnout podpůrnou a paliativní léčbou alespoň zkvalitnění a prodloužení života nemocného.

 

3D PET/CT fúzovaná rekonstrukce oblasti hrudníku (© Siemens AG)

3D PET/CT fúzovaná rekonstrukce oblasti hrudníku (© Siemens AG)

Pokračovat ve čtení

Profesor Ralph Santos-Oliveira a prof. Stepan Kalmykov na návštěvě v ČR

Ve dnech 10. až 18. prosince 2014 navštívili KJCH FJFI ČVUT v Praze profesoři Dr. Ralph Santos-Oliveira, ředitel laboratoře nanoradiofarmacie EUZO Brazílie a prof. Dr. Stěpan N. Kalmykov z Lomonosovovy Moskevské státní univerzity, Ruské Federace. V rámci návštěvy bylo uzavřeno parnernersví s Dr. Janem Kozempelem z ČVUT Praha v oblasti výzkumu, vzdělávání…

Pokračovat ve čtení